Skip directly to content

Сарыг-Хаа Темир Кызыл-оолович

Монгол
Энэ нь 2012 оноос хойш нөөц ажил
Должность: 
Ойн аж ахуй хариуцсан захирлын орлогч, ахлах ойч