Skip directly to content
Дархан цаазат газрын захирал
Эрдэм шинжилгээ хариуцсан захирлын орлогч
Ойн аж ахуй хариуцсан захирлын орлогч, ахлах ойч
Хамгаалалтын албаны захирлын орлогч
Экологийн боловсрол хариуцсан захирлын орлогч