Skip directly to content

2014 оны эрдэм шинжилгээний ажил

  1.  “Увс нуурын хотгор” дархан цаазат газрын байгалийн цогцолбор дах үйл явц, үзэгдлийн ажиглалт

 

Хотгоор гүдгэр

Хөрс

ОХУ-н ШУАСС-н УМБЦИ –ийн ажилтнууд судалгаа явуулж байна

Цаг агаар

Цаг уурын жил бүрийн мэдээ

Дархан цаазат газрын ажилтнууд судалгаа явуулж байна

Ус

Увснуурын хотгорын нууруудын гидрохимийн шинжүүд

Судалгааг Тува улсын лаборатор шинжилгээ, техник хэмжил зүйн салбар явуулдаг. 

Ургамлын аймаг ба ургамалжилт

Ургамлын аймаг, ургамалжилтын биологийн олон төрөл зүйлийн судалгаа: данслах ба мониторинг хийх. “Арысканныг” кластер детальчилсан маршрутын судалгаанд хамрагдсан ба  «IBIS» мэдээллийн системийн тусламжтай ургамлын аймгийн түүнчлэн фитоценотекийн  мэдээллийн сан бий болж байна. Олон жилийн судалгаанд зориулсан геоботаникийн байнгын талбайтай болсон. 2012-2013 онуудад ойролцоогоор 500 гербарын навч цуглуулж, 56 бүрэн хэмжээний геоботаникийн тодорхойлолт хийгдсэн.  

Судалгааг дархан цаазат газрын ажилтнууд гүйцэтгэж байна

Амьтны аймаг болон амьтад

Туулай, хэрэм, булга, минж, солонго, усны булга, үен, оготны чоно зэрэг амьтдын тусгай  зүйлийн харьцангуй тоо толгой

Хяналтын талбай дах жижиг сүүн тэжээлтэн амьдын үржлийн тоон байдлын мониторинг

Шувуудын төлөөлөгчдийг данслах, дархан цаазат газрын тусгай хэсгүүд дэх шувуудын тооллого явуулах. Шувууны зарим зүйлийн ФЕНОЛОГИйн ажиглалт хийх.

Судалгааг дархан цаазат газрын ажилтнууд гүйцэтгэж байна

Байгалийн хуанли

Байгалийн улирлын үндсэн үзэгдлийн Фенологические онцлог, ургамлын улирлын өсөлт, амьтны аймгийн улирлын төлөв байдал

Судалгааг дархан цаазат газрын ажилтнууд гүйцэтгэж байна

Дархан цаазат газрын дэгийн төлөв байдал. Дархан цаазат газар болон хамгаалалттай бүсийн байгальд үзүүлэх хүний нөлөөлөл

Судалгааг дархан цаазат газрын ажилтнууд гүйцэтгэж байна

  1. Баруун өмнөд Тувад ирвэсийн тусгай бүлэглэлийн төлөв байдлын мониторинг хийх.
  1. GLORIA программаар уулын оргилын удаан хугацааны мониторинг хийх
  1.  «Цугээр Элс», «Ямаалыг» гэсэн хамгаалалттай бүсүүдэд өдрийн амьдралтай махчин шувуудын хиймэл үүр байрлуулах ажлын амжилтын мониторинг хийх

Хамгаалалттай нутаг дэвсгэр дээрх Тувагийн засаг захиргааны Тес-Хем, Эрзин районы  нутаг дээр Сибирийн экотөв, “Дронт” экотөвийн арга зүйн дэмжлэг, ПРООН\ГЭФ “Алтай Саяны экобүсийн оросын хэсэг дээрх биологийн олон төрөл зүйлийн хамгаалалт” төслийн санхүүгийн дэмжлэгээр дархан цаазат газрын ажилтнууд 2009-2011 онуудад бетон суурьтай 49 үүр бэлтгэж байрлуулсан. 2013 оноос дархан цаазат газрын эрдэм шинжилгээний салбар өдрийн амьдралтай махчин шувуудын хиймэл тавцангууд дээр суурьших суурьшилтын амжилтын мониторинг хийсэн.    

  1. Улсын нутаг дэвсгэр дээр устах аюулд байгаа  Otis tarda dybowskii зүйлийн тоо толгойн мониторинг хийсэн.

Дархан цаазат газар Увс нуурын хотгорын нутаг дэвсгэр дээр үүржилтийн өмнө болон дараа амьдрах үндсэн газраа байгаа тоншуулын тоо толгойн автомат тооллого явуулсан.

  1. Алтайн аргалын хил залгаа нутаг дах тусгай бүлэглэлийн төлөв байдлын мониторинг
  1. Увс нуур, Шар нуур, Торе-Холь нууруудын жишээн дээр Увснуурын хотгорын усан сангийн экологийн төлөв байдал
Монгол